معماری ظرف زندگی است و به عبارتی هنری از جنس زندگی و در متن آن.معماری از مهم ترین و تاثیرگذار ترین هنرهای جهان خصوصا در دیدگاه شرقی است و همواره در تعامل با مفهوم هویت می باشد، از آن  زمان که انسان احساس کرد باید به کیستى و چیستى خود دربرابر طبیعت و ماوراى طبیعت پاسخ گوید، هویت متولد شد. رنگ باختن مفهوم هویت دردی است که معماری بدان گرفتار است.فرم هایی که در پی تکرار و تقلید شکل می گیرند، معماری را گرفتار دور باطلی کرده که رهایی از آن، نیازمند تفکری عمیق در چرایی رسیدن به این نقطه و جست و جو برای یافتن راه حلی عملی است...

نام مقاله: حقیقت سبک معماری اسم

مولف:  مهندس مهدی عامری فرد


این مقاله توسط خانم سمیرا برومند برای شارکده ارسال شده است.
جهت انتشار مقالات خود در شارکده با ایمیل sharkadeh@gmail.com تماس بگیرید