سیاستهای‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی- مصوب03/02/1379)

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد "حمل و نقل" مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ3/11/1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

ایجاد نظام جامع حمل و نقل وتنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

کاهش شدت مصرف انرژی.

کاهش آلودگی زیست ‌محیطی.

افزایش ایمنی.

برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.

آمایش سرزمین.

ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

سودآوری ملی.

موقعیت ترانزیتی کشور.

تقاضا.

فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش.

دستیابی به سهم بیشتراز بازار حمل و نقل بین‎المللی.