تفاهمنامه ارتقای زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان امضا شد

خبرگزاری تسنیم:تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت راهو مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها با هدف برنامه‌ریزی،‌ نظارت،‌ اجرا و راهبری هماهنگ مجموعه‌ای از طرح‌های مشترک و مؤثر در ارتقای زیست‌پذیری شهرها و کیفیت زندگی امضا شد.

آخوندی

شارکده به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی اهداف ارتقای کیفیت زیست پذیری شهرها و احیا و تحقق شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و تحقق سیاست‌های کلی شهرسازی ابلاغیه مقام معظم رهبری شامل بسترسازی برای رشد و ارتقاء‌شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و هویت‌بخشی به شهرهای کشور، ایجاد شرایط مناسب زندگی با ارتقاء‌شاخص‌های زیست‌پذیری شهرها، بسترسازی برای تحقق تکالیف قانونی طرفین در برنامه‌ها و اسناد فرا دست و افزایش تعاملات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی و شهروندمداری است.

تدوین برنامه‌های مشترک برای نحوه همکاری در حوزه‌های معماری، شهرسازی و سایر حوزه‌های مرتبط، بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در حوزه‌ معماری و شهرسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرهای کشور و ارتقاء‌جایگاه نهاد شورا در فرایند تصمیم‌سازی مرتبط با فرامین معماری و شهرسازی از دیگر اهداف تفاهمنامه ذکر شده است.

از جمله محورهای اجرایی این تفاهم نامه شامل همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه معماری و شهرسازی، راه‌اندازی نهاد آموزش و مطالعات در مراکز استان‌ها با همکاری متقابل شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، برپایی دوره‌های آموزشی، جلسات هم‌اندیشی و همایش‌ها با همکاری طرفین تفاهم‌نامه و  ایجاد نهادهای تصویب‌کننده طرح‌های شهری با همکاری متقابل مجمع و وزارتخانه است.

در این تفاهم نامه محورهای دیگر شامل همکاری متقابل جهت تسهیل‌گری و بسترسازی در راستای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و شهرها، همکاری متقابل به منظور ساماندهی کمربندی‌ها و حوزه‌های دروازه‌ای واقع در محدوده و حریم شهرها در جهت رفع خطرات احتمالی و ارتقاء بهره‌وری و  تدوین اسناد حوزه شهرسازی و معماری با هماهنگی طرفین تفاهم‌نامه ذکر شده است.

اقدامات مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها شامل همکاری در تدوین اسناد حوزه شهرسازی و معماری با هماهنگی وزارتخانه یا سازمان‌های استانی، همکاری شوراها و شهرداری‌ها در راه‌اندازی نهاد آموزش و مطالعات شهری با وزارتخانه یا سازمان‌های استانی نهادهای تصویب کننده طرح‌های شهری، همکاری مدیریت شهری و تامین فضا و امکانات لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و الزام شهرداری‌ها به صیانت از بافت‌های واجد ارزش شهری و رعایت ضوابط معماری و شهرسازی با هویت ایرانی- اسلامی مطابق با شاخص‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه نام برده شده است.

همچنین در ادامه اقدامات مجمع در تفاهم نامه با وزارت راه وشهرسازی بر الزام همکاری شوراها و شهرداری‌ها با سازمان‌های استانی در جهت بومی‌سازی و مستندسازی معماری و شهرسازی بافت‌های واجد ارزش و الزام شهرداری‌ها به ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی با کمیته‌های ارتقاء‌ کیفی سیما و منظر شهرها تاکید شده است.

وزارت راه در این تفاهم نامه متعهد شده اقدامات لازم برای احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور، تسریع، تدوین، تصویب  و ابلاغ ضوابط و شاخص‌های شهرهای با هویت، تسریع در روند تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و سایر طر‌ح‌های شهری و همکاری با مدیریت شهری در اجرای موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد فرادست را در دستورکار خود قرار دهد.

الزام سازمان‌های استانی به تدوین شاخص‌های معماری و شهرسازی بومی در چارچوب مقتضیات محلی با محوریت معماری ایرانی- اسلامی، انجام وظایف قانونی وزارتخانه در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهرها و اعطای بسته‌های تشویقی،  شراکت بخشی مدیریت شهری و تدوین قانون برنامه ششم توسعه و سایر اسناد فرادست به مرتبط و شراکت بخشی مدیریت‌های محلی (شهرداری و شوراها ) در پیوست‌های زیست محیطی،‌معماری، شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی و ... وهمکاری با مجمع جهت تسریع اجرای مقررات ملی ساختمان از جمله ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ازدیگرموراد مورد توجه بوده است.

به منظور اجرای بهینه مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین در سطح ملی، مابین مجمع و وزارتخانه، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه را بر عهده خواهند داشت.

بنابر این تفاهم نامه رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها نیز با پیشنهاد طرح‌ها و اسناد فوق و در سطح ملی و پس از طی گردش کار قانونی مربوطه، شهرداری‌ها را الزام به اجرای مفاد تفاهم‌نامه و طرح‌های مصوب مشترک می‌کنند.

تفاهنمامه مذکور عصر دیروز (چهارشنبه) به امضای آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید.