جامعه امروز ایران، به خصوص با خیل عظیم جمعیت جوان آن نیز از این تغییرات بی نسیب نمانده است.این تغییرات چنان با سرعت اتفاق می افتند که در صورت عدم برنامه ریزی برای آن میتواند جامعه ی ما را با مشکلات عدیده ای مواجه کند.
مسئله ی شادی و نشاط در بین جوانان و نو جوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است و هدف اصلی این مقاله پرداختن به این مسئله و ارتباط آن با فضاهای شهری است. یافته های پژوهش که از روش تحقیق مشاهده ، مشاهده ی همراه با مشارکت و مصاحبه به دست آمده است، حاکی از آن است که در منطقه ی 10 با توجه به مساحت کم بیشتر فضاهای مسکونی و همچنین حجم فشرده ی جمعیتی این منطقه و کمبود مفرط فضاهای تفریحی در آن، مساله ی نشاط تبدیل به معضلی گردیده که بر تمامی شئونات زندگی این افراد تاثیر گذاشته است و باید راه حلی برای آن اندیشید.


دریافت متن کامل مقاله