شارکده به نقل از ایمنا، احمدرضا مصور با بیان این مطلب گفت: به منظور بهبود وضعیت ترافیکی و ایجاد دسترسی مناسب دو خیابان کاوه و بعثت، احداث خیابان های ۳۶ متری فدک و ادامه خیابان غرضی در دستور کار شهرداری منطقه ۷ قرار دارد. کاوه به خیابان بعثت متصل می شود
وی با اشاره به احداث ادامه خیابان غرضی افزود: ادامه خیابان دکتر غرضی حدفاصل خیابان های ساکت اصفهانی تا نخل به طول یک کیلومتر در دست اجراست.
شهردار منطقه ۷ اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی این خیابان تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر عملیات زیرسازی خیابان در حال انجام است و پس از تکمیل آن روکش آسفالت امتداد خیابان دکتر غرضی صورت می گیرد.
مصور به احداث خیابان ۳۶ متری باغ فدک اشاره کرد و اظهار داشت: خیابان ۳۶ متری باغ فدک حدفاصل خیابان های نخل تا بعثت در دست اجراست به طوری که فاز اول این طرح تکمیل شده است./