دکتر محمّد نقی‌زاده-
چکیده:

“هوبت” از موضوعات و مفاهیم بنیادینی است که مراتب و جلوه‌های مختلف آن برای همة انسانها (افراد و جوامع) به صورت یک نیاز جدّی و اصلی مورد توجّه است. یکی از زمینه‌ها و عوامل احراز هویّت جامعه و به ویژه وجه تمدّنیِ آن، آثار انسان‌ساخت است که بارزترین جلوه‌های این آثار، شهر و به تبع آن، فضاها و عناصر شهری هستند. شناسایی ویژگیها و عوامل هویت‌بخش میدان نقش‌جهان، به عنوان یک فضای شهریِ تمدّن ایرانی، موضوع اصلی و مورد نظر مقالة حاضر می‌باشد.
اهم عناوینی که مباحث مورد نظر، ذیل آنها انجام خواهد شد، پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه عبارت از: “جایگاه و ارزش هویّت شهری”، “عوامل هویّتیِ میدان نقش‌جهان” و نتیجه‌گیری خواهند بود.
کلیدواژه‌ها: اصفهان، میدان نقش‌جهان، تمدّن ایرانی، هویت، معماری، شهرسازی
دریافت متن کامل مقاله[ دریافت فایل ]