دکتر حسن اصانلو-
چکیده: از نظر فقه الغه یا FILOLOGY کلمه باغ در ایران معنی GIAKDINO ایتالیایی یا انگلیسی را نمی دهد. وقتی باغ رنسانس غربی یا باغ انگلیسی را با باغ ایرانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که این دو باغ یعنی باغ در کانسپت شرقی (ایرانی اسلامی) با باغ غربی تفاوت فاحشی از نقطه عقبه فرهنگی دارد.کلمه باغ در دوره سلجوقیان وارد مقوله زبان فارسی گردید. همانطوری که در مساجد چهار ایوانی، مدارس چهار ایوانی، کاروانسراهای چهار ایوانی و چهار باغ از بدعت این قرن می باشند و سلجوقیان با تشکر از میراث فردوسی المانهای ساسانی را از نو در ایران احیا نمودند و می توان به جرأت ادعا کرد که سلجوقیان پلی بین تمدن ساسانی و تمدنی که بعدها نام اسلام گرفت بودند.
در این مقاله ، نظر به کمبود منابع راجع به پژوهش در مورد باغ دنیا و باغ ایرانی به طور خاص، مجبور هستیم که تحقیق خود را از طریق تشریح جهانگردان غربی- شرقی – جغرافی دانان – شاعران – عرفا  و به صورت مطلق از طریق فرش ایرانی ارایه می نمایم...

دریافت متن کامل مقاله [ دریافت فایل ]