به گزارش دبیرخانه کنگره و طبق اعلام دبیر کنگره کلیه گواهینامه های دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری دارای  هولگرام امنیتی و مهر برجسته و کد شناسایی اختصاصی بوده که در هر زمان از طریق کد فوق الذکر از طریق سامانه احراز اصالت گواهینامه در سایت کنگره قابل استعلام می باشد.