با توجه به استقبال گسترده اساتید ، دانشجویان ، مهندسین و پژوهشگران گرامی جهت شرکت در کنگره و در راستای ارائه خدمات مناسب به شرکت کنندگان گرامی و با توجه به تصویب شورایعالی کنگره به اطلاع می رساند برای کلیه نفراتی که حداکثر تا تاریخ 25/4/1393 مقالات خود را ارسال نموده و همچنین تقاضاء داوری زودهنگام دهند در صورت پذیرش مقاله و تکمیل ثبت نام حداکثر تا تاریخ 25/4/1393 گواهینامه کلیه کارگاه های آموزشی کنگره به رایگان صادر خواهد گردید. علاقه مندان شرکت در کنگره به صورت بدون مقاله نیز جهت استفاده از شرایط صدور رایگان گواهینامه های کارگاه های آموزشی کنگره باید حداکثر تا تاریخ فوق الذکر ابتدا درخواست خود را به صورت کتبی به ایمیل کنگره (info@icsau.ir) ارسال نموده و ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 25/4/1393 تکمیل نمایند. شایان ذکر است پس از تاریخ فوق الذکر شرکت در هریک از کارگاه های آموزشی و صدور گواهینامه مربوطه منوط به واریز هزینه ثبت نام هر یک از کارگاه های آموزشی می باشد.