شارکده مرجعی برای شهرسازی و معماری است. ما در شارکده کوشش میکنیم تا بیش از پیش به مقالات تخصصی دسترسی داشته باشید و در کنار آن مطالبی متفاوت را هرروز مطالعه کنید و زندگی شهرسازانه و معمارانه ی خود را گسترش دهید...